Motie van het lid Van der Doef C.S. - Herziening van het wettelijk minimumloon, enige sociale verzekeringsuitkeringen en een aantal andere uitkeringen en pensioenen per 1 juli 1980 en 1 januari 1981

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 6

MOTIE VAN HET LID VAN DER DOEF CS.

Voorgesteld 10 juni 1980

De Kamer,

gehoord de beraadslaging; overwegende, dat onzekerheid bestaat of de koopkracht van de sociale minima en van de mensen met het minimumloon in 1980 zal worden gehandhaafd; voorts overwegende, dat de prijsontwikkeling een opwaartse lijn vertoont en de bestaanszekerheid van de laagstbetaalden het meest bedreigt;

overwegende, dat ook het achterwege laten van de correctie op het mini-mumloon en sociale uitkeringen krachtens dit wetsontwerp nog geen zekerheid biedt ten aanzien van dekoopkrachthandhaving;

spreekt als haar oordeel uit, dat ten minste de koopkracht van mensen met het minimumloon en de sociale minima in 1980 gehandhaafd dient te blijven; nodigt de Regering uit, tijdig met daartoe strekkende maatregelen te komen, en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Doef Nypels Beckers-de Bruijn Tweede Kamer, zitting 1979-1980,16212, nr. 6

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.