Advies van de raad van state - Herziening van het wettelijk minimumloon, enige sociale verzekeringsuitkeringen en een aantal andere uitkeringen en pensioenen per 1 juli 1980 en 1 januari 1981

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE

Aan de Koningin 's-Gravenhage, 19 mei 1980

  • In de Wet van 23 juni 1976, Stb. 345, werd de formulering gebruikt: «indien» (het belang van de nationale economie), thans wordt voorgesteld de woorden te bezigen: «indienen voor zover» (het belang van de nationale economie enz.). De Raad acht het omwille van de duidelijkheid wenselijk dit verschil in woordkeus in de toelichting te verklaren.
  • De vraag rijst waarom geen bepalingen worden voorgesteld tot matiging van de inkomens en bedragen genoemd in artikel 4, tweede lid, van de Rijksgroepsregeling Oorlogsslachtoffers 1940-1945, in artikel 4, derde lid, van de Rijksgroepsregeling Gerepatri-eerden en in artikel 4, derde lid, van de Rijksgroepsregeling Ambonezen. Voor deze inkomens en bedragen is immers in de Wet van 20 december 1979 (Stb. 711), en wel in artikel XXX daarvan, een zelfstandig aanpassingsmechanisme in het leven geroepen, zodat in het onderhavige wetsontwerp ook een afzonderlijke voorziening nodig lijkt. 4. De Raad van State geeft U in overweging het wetsontwerp te zenden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, nadat aan het vorenstaande aandacht zal zijn geschonken. De Vice-President van de Raad van State, M. Ruppert

Tweede Kamer, zitting 1979-1980,16212, A-C

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.