Ontwerp van wet - Herziening van het wettelijk minimumloon, enige sociale verzekeringsuitkeringen en een aantal andere uitkeringen en pensioenen per 1 juli 1980 en 1 januari 1981

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 2

ONTWERP VAN WET

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het wenselijk is de mogelijkheid te openen om bij de herziening per 1 juli 1980 en per 1 januari 1981 van de bedragen van het wettelijk minimumloon, van enige sociale verzekeringsuitkeringen en van de grondslagen en bedragen van een aantal andere wetten af te wijken van hetgeen daaromtrent in de betrokken wetten is bepaald; Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

HOOFDSTUK I. WET MINIMUMLOON EN MINIMUMVAKANTIEBIJSLAG

Artikel 1

  • Onze Minister van Sociale Zaken kan, indien en voor zover het belang van de nationale economie en het belang van een evenwichtige inkomensontwikkeling dit naar zijn oordeel vereisen, in afwijking van hetgeen in arti-

S-SoZa

3 vel

Tweede Kamer, zitting 1979-1980, 16212, nrs. 1-3

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.