Gewijzigde amendementen van het lid M. Bakker C.S. ter vervanging van die gedrukt onder nr. 17 - Nadere wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, een aantal sociale verzekeringswetten en enige andere wetten (herziening aanpassingsmechanismen en vaststelling regelen hoogte sociaal minimum)

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

°, van de Wet op de loonbelasting 1964 wordt de komma achter de woorden «Wet werkloosheidsvoorziening (Stb. 1964, 485)» vervangen door een punt waarna de rest van de zin vervalt.

Tweede Kamer, zitting 1979-1980,15900, nr. 30

Toelichting Deze amendementen dienen om de uitkeringen ingevolge de Rijksgroeps-regeling Oorlogsslachtoffers 1940-1945, de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 en de Wetten buitengewoon pensioen niet in de voorgestelde maatregelen ten aanzien van de vereveningsbijdrage en de daarmede verbonden toeslagen te betrekken omdat zij vanwege hun karakter buiten de sociale wetgeving vallen.

M. Bakker Van der Doef Beckers-de Bruijn Tweede Kamer, zitting 1979-1980,15900, nr. 30

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.