Motie van het lid Van der Doef C.S. - Nadere wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, een aantal sociale verzekeringswetten en enige andere wetten (herziening aanpassingsmechanismen en vaststelling regelen hoogte sociaal minimum)

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

MOTIE VAN HET LID VAN DER DOEF CS.

Voorgesteld 13 december 1979

De Kamer,

gehoord de beraadslaging; constaterende, dat de Regering voornemens is de effecten van de eindejaarsuitkering uit de voor de aanpassing van minimumloon en sociale uitkeringen relevante index te elimineren;

overwegende, dat de eindejaarsuitkering een element is voor het vaststellen van de welvaartsontwikkeling;

overwegende, dat overcompensatie voor dit element alleen plaats vindt bij het betrekkelijk gering aantal actieve minimumloners dat recht heeft op een eindejaarsuitkering;

nodigt de Regering uit, af te zien van haar voornemen om bij de halfjaarlijkse bruto aanpassing van minimumloon en sociale uitkeringen de component eindejaarsuitkering buiten beschouwing te laten, en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Doef Nypels Jansen Tweede Kamer, zitting 1979-1980,15900, nr. 28

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.