Gewijzigde amendementen van het lid M. Bakker ter vervanging van die gedrukt onder nr. 15 - Nadere wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, een aantal sociale verzekeringswetten en enige andere wetten (herziening aanpassingsmechanismen en vaststelling regelen hoogte sociaal minimum)

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 25

GEWIJZIGDE AMENDEMENTEN VAN HET LID M. BAKKER TER VERVAN-GING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 15 Ontvangen 12 december 1979

De ondergetekende stelt de volgende amendementen voor:

I Artikel IV, onder A, wordt gewijzigd als volgt: In artikel 8, eerste lid, onder b van de Algemene Ouderdomswet wordt in plaats van «70%» gelezen: 75%.

Artikel IV, onder E, wordt gewijzigd als volgt: In artikel 22b, eerste lid, onder b, van de Algemene Ouderdomswet wordt in plaats van «70%» gelezen: 75%.

III Artikel XIII, onder B, wordt gewijzigd als volgt: In artikel II, eerste lid, onder c, van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet wordt in plaats van «70%» gelezen: 75%.

Toelichting De amendementen dienen om het grote verschil in uitkeringsniveau tussen gehuwden en ongehuwden iets te verminderen, mede omdat het uitgavenpatroon voor gehuwden en ongehuwden nagenoeg op een gelijk niveau ligt.

M. Bakker

Tweede Kamer, zitting 1979-1980,15900 nr. 25

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.