Amendementen van het lid Nypels C.S. - Nadere wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, een aantal sociale verzekeringswetten en enige andere wetten (herziening aanpassingsmechanismen en vaststelling regelen hoogte sociaal minimum)

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 22

AMENDEMENTEN VAN HET LID NYPELS CS.

Ontvangen 10 december 1979

Ondergetekenden stellen de volgende amendementen voor:

I Artikel XVII, onder G, wordt als volgt gewijzigd: In artikel 79a, eerste lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt de punt na het woord «inhoudt» vervangen door een komma, waarna wordt toegevoegd: verminderd met het bedrag van de premies welke een werkgever ingevolge die wetten zou hebben ingehouden, indien dit overeenkomstig loon op 31 december 1979 zou zijn uitbetaald. Indien het eerstbedoelde bedrag van de premies lager is dan het laatst bedoelde blijft het in dit lid bepaalde buiten toepassing.

Artikel XIX wordt gewijzigd als volgt:

1° Het derde, vierde en vijfde lid vervallen. 2° Het zesde lid wordt vernummerd tot derde lid, terwijl in dit lid de woorden «, onderscheidenlijk van de daglonen op grond van het bepaalde in artikel 15 van die wet» en «onderscheidenlijk het derde lid» vervallen. 3° Het zevende en elfde lid worden vernummerd tot vierde en vijfde lid, terwijl het achtste, negende en tiende lid vervallen.

III Artikel XXIII, onder C, wordt gewijzigd als volgt:

In artikel 26, eerste lid van de Werkloosheidswet, wordt de punt achter het woord «inhoudt» vervangen dooreen komma, waarna wordt toegevoegd: verminderd met het per 31 december 1979 geldende percentage van de premies ingevolge deze wet. Indien het eerstbedoelde percentage lager is dan het laatstbedoelde blijft het in dit lid bepaalde buiten toepassing.

Tweede Kamer, zitting 1979-1980,15900, nr. 22

IV Artikel XXV, onder C, wordt gewijzigd als volgt:

In artikel 16a, eerste lid, van de Wet Werkloosheidsvoorziening wordt de punt achter het woord «inhoudt» vervangen door een komma, waarna wordt toegevoegd: verminderd met het per 31 december 1979 geldende percentage van de premies ingevolge die wetten. Indien het eerstbedoelde percentage lager is dan het laatstbedoelde blijft het in dit lid bepaalde buiten toepassing.

V Artikel XXVII wordt gewijzigd als volgt:

1° Het derde, vierde en vijfde lid vervallen. 2° Het zesde lid wordt vernummerd tot derde lid, terwijl in dit lid de woorden «, onderscheidenlijk van de daglonen op grond van het bepaalde in artikel 5a van die wet» en de woorden «onderscheidenlijk het derde lid» vervallen. 3° Het zesde en negende lid worden vernummerd tot vierde en vijfde lid, terwijl het zevende en achtste lid vervallen.

VI In artikel XXIX, derde lid, wordt de punt achter het woord «is» vervangen dooreen komma, waarna wordt toegevoegd: verminderd met het bedrag van de premies welke een werkgever ingevolge die wetten zou hebben ingehouden indien dit overeenkomstige loon op 31 december 1979 zou zijn uitbetaald. Indien het eerstbedoelde lager is dan het laatstbedoelde blijft het bepaalde in de vorige volzin buiten toepassing.

VII Artikel XXXI wordt gewijzigd als volgt:

1° Het vijfde en zesde lid vervallen. 2° Het zevende lid wordt vernummerd tot vijfde lid terwijl in dit lid de woorden «en vijfde lid» vervallen. 3° Het achtste lid wordt vernummerd tot zesde lid, terwijl in dit lid de woorden «eerste, derde en vijfde lid» worden vervangen door: eerste en derde lid.

VIII Artikel XXXII, onder B, wordt gewijzigd als volgt:

In artikel 19a, eerste lid, van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers wordt de punt na het woord «inhoudt» vervangen door een komma, waarna wordt toegevoegd: verminderd met het bedrag van de premies welke een werkgever ingevolge die wetten zou hebben ingehouden, indien dit overeenkomstige loon op 31 december 1979 zou zijn uitbetaald. Indien het eerstbedoelde bedrag lager is dan het laatstbedoelde blijft het bepaalde in dit lid buiten toepassing.

IX Artikel XXXIV wordt gewijzigd als volgt:

1° Het derde lid wordt gelezen: 3. Op de in het eerste lid bedoelde toeslag is het bepaalde in artikel 6 van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 van toepassing.

Tweede Kamer, zitting 1979-1980,15900, nr. 22

2° Het vierde en vijfde lid vervallen, onder vernummering van het zesde en zevende lid in vierde en vijfde lid, waarna in het tot vierde lid vernummer-de zesde lid de woorden «van de grondslagen onderscheidenlijk» en de woorden «het derde onderscheidenlijk» vervallen. 3° Het achtste lid vervalt, terwijl het negende lid wordt vernummerd tot zesde lid.

X De artikelen XXXV, onder B en XXXVI, onder B, worden gewijzigd als volgt: In artikel 36, eerste lid, van de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945 en in artikel 32, eerste lid, van de Wet buitengewoon pensioen zeeliedenoorlogsslachtoffers wordt de punt na het woord «inhoudt» vervangen door een komma, waarna wordt toegevoegd: verminderd met het bedrag van de premies welke een werkgever ingevolge die wetten zou hebben ingehouden, in-dien dit overeenkomstige loon op 31 december 1979 zou zijn uitbetaald. In-dien het eerstbedoelde bedrag lager is dan het laatstbedoelde blijft het bepaalde in dit lid buiten toepassing.

XI Artikel XXXVIII wordt gewijzigd als volgt:

1° Het derde lid wordt gelezen: 3. Op de in het eerste lid bedoelde toeslagen is het bepaalde in artikel 2, eerste lid, van de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945 en van de Wet buitengewoon pensioen zeeliedenoorlogsslachtoffers van toepassing. 2° Het vierde en vijfde lid vervallen, onder vernummering van het zesde en zevende lid tot vierde en vijfde lid, waarna in het tot vierde lid vernummerde zesde lid de woorden «onderscheidenlijk het derde» vervallen. 3° Het achtste lid vervalt, terwijl het negende lid wordt vernummerd tot zesde lid.

Toelichting Deze amendementen beogen dat alleen stijgingen in premies voor werknemersverzekeringen welke optreden vanaf 1 januari 1980 zullen leiden tot een evenredige verrekening bij sociale uitkeringen.

Nypels Van der Doef Beckers-de Bruijn Tweede Kamer, zitting 1979-1980,15900, nr. 22

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.