Amendement van het lid M. Bakker - Nadere wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, een aantal sociale verzekeringswetten en enige andere wetten (herziening aanpassingsmechanismen en vaststelling regelen hoogte sociaal minimum)

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 16

AMENDEMENT VAN HET LID M. BAKKER Ontvangen 5 december 1979

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel A, eerste lid, wordt na «eindejaarsuitkeringen» in-gevoegd: , met uitzondering van uitkeringen ingevolge een dertiende maand regeling.

Toelichting Het amendement dient om het karakter van de «dertiende maand» als normaal verdiend loon te accentueren.

M. Bakker

Tweede Kamer, zitting 1979-1980,15900, nr. 16

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.