Amendementen van het lid M. Bakker - Nadere wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, een aantal sociale verzekeringswetten en enige andere wetten (herziening aanpassingsmechanismen en vaststelling regelen hoogte sociaal minimum)

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 15

AMENDEMENTEN VAN HET LID M. BAKKER

Ontvangen 5 december 1979

De ondergetekende stelt de volgende amendementen voor:

Artikel IV wordt als volgt gewijzigd:

I In onderdeel A, wordt in artikel 8, eerste lid, onder b, in plaats van «70%» gelezen: 75%.

Toelichting De amendementen dienen om het grote verschil in uitkeringsniveau tussen gehuwden en ongehuwden iets te verminderen, mede omdat het uitgavenpatroon voor gehuwden en ongehuwden nagenoeg op een gelijk niveau ligt.

M. Bakker

Tweede Kamer, zitting 1979-1980,15900, nr. 15

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.