Amendementen van het lid M. Bakker - Nadere wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, een aantal sociale verzekeringswetten en enige andere wetten (herziening aanpassingsmechanismen en vaststelling regelen hoogte sociaal minimum)

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

8a, eerste lid, in plaats van «het procentuele verschil tussen het indexcijfer der lonen op 31 oktober daaraan voorafgaande onderscheidenlijk op 30 april daaraan voorafgaande» gelezen: het geschatte procentuele verschil tussen het indexcijfer der lonen op 31 maart daarop volgende onderscheidenlijk 30 september daarop volgende.

Toelichting Het amendement dient om de nadelige gevolgen van de nacompensering bij sterke prijsstijging weg te nemen door middel van een compensatie vooraf.

M.Bakker

Tweede Kamer, zitting 1979-1980,15900, nr. 14

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.