Brief van De Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk - Nadere wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, een aantal sociale verzekeringswetten en enige andere wetten (herziening aanpassingsmechanismen en vaststelling regelen hoogte sociaal minimum)

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 9

BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN CULTUUR, RECREATIE EN

MAATSCHAPPELIJK WERK

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Rijkswijk, 3 december 1979 Hierbij bied ik u aan een copie van de adviezen zoals die op het bovenvermelde ontwerp van wet zijn uitgebracht door het College Algemene Bijstandswet en de in de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 en de Wetten buitengewoon pensioen genoemde organen en instellingen, te weten de Uitkeringsraad, de Buitengewone Pensioenraad, de Stichting 1940-1945 (2x), de Stichting Joods Maatschappelijk Werken de Stichting Pelita.1 Met genoemd college en genoemde raden en de besturen van de in-stellingen was afgesproken dat de uitgebrachte adviezen door mij aan u zouden worden aangeboden. Voor de goede orde merk ik op, dat een aantal van de door voornoemde organen en instellingen te kennen gegeven (uitvoeringstechnische) bezwaren reeds in de aan u toegezonden Nota van wijziging behorende bij het ontwerp van wet, is weggenomen.

De Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, J. G. Kraaijeveld-Wouters Nedergelegd op de bibliotheek der Kamer.

Tweede Kamer, zitting 1979-1980, 15900, nr. 9

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.