Nota van wijzig - Nadere wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, een aantal sociale verzekeringswetten en enige andere wetten (herziening aanpassingsmechanismen en vaststelling regelen hoogte sociaal minimumloon)

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 8

NOTA VAN WIJZIGINGEN Ontvangen 29 november 1979

In het ontwerp van wet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  • I. 
    In artikel IX, onderdeel F, wordt in het zesde lid van het nieuw voorgestelde artikel 37b, van de Algemene Weduwen-en Wezenwet het woord «eveneens» vervangen door: geen.

II. Artikel XIII, onder B, wordt gewijzigd als volgt: In artikel 11, vierde lid, van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet wordt «met toepassing van groene loonbelasting-en premietabellen» vervangen door: met toepassing van de groene loonbelasting-en premietabellen.

III. In artikel XIV, wordt «artikel IV, zevende lid,» vervangen door: artikel V, zevende lid,.

IV. Artikel XV wordt gewijzigd als volgt: 1°. Het tweede lid vervalt, onder vernummering van het derde, vierde en vijfde lid tot respectievelijk tweede, derde en vierde lid. 2°. In het tot tweede lid vernummerde derde lid worden de woorden «ingevolge de vorige leden» vervangen door: ingevolge het vorige lid. 3°. Tussen het tot vierde lid vernummerde vijfde lid en het bestaande zes-de lid wordt een nieuw lid gevoegd, luidende: 5. De in artikel 10, vijfde lid, van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet bedoelde grondslagen worden op en na 1 januari 1980 nader vastgesteld op het bedrag, dat wordt gevormd door de in dat lid bedoelde grondslag vermeerderd met een toeslag welke wordt vastgesteld naar evenredigheid van de in het eerste lid bedoelde, eventueel ingevolge het vierde lid herziene, toeslag op de in artikel 10, tweede lid, genoemde grondslag.

  • V. 
    Artikel XVII, onderdeel G, wordt gewijzigd als volgt: In artikel 79a, eerste lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt «het bedrag van de premies welke een werkgever inhoudt op het overeenkomstige loon van een werknemer, die verzekerd is ingevolge de Ziektewet, de Werkloosheidswet en deze wet» vervangen door: het bedrag van de premies welke een werkgever ingevolge de Ziektewet, de Werkloosheidswet en deze wet op het overeenkomstige loon van een werknemer, die verzekerd is ingevolge die wetten, inhoudt.

VI. Artikel XIX, wordt gelezen als volgt:

2 vel

Tweede Kamer, zitting 1979-1980, 15900, nr. 8

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.