Ontwerp van wet - Nadere wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, een aantal sociale verzekeringswetten en enige andere wetten (herziening aanpassingsmechanismen en vaststelling regelen hoogte sociaal minimum)

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 2

ONTWERP VAN WET

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is, dat in het belang van een evenwichtige inkomensontwikkeling de wijzen van aanpassing van het minimumloon, een aantal sociale verzekeringsuitkeringen en enige andere uitkeringen worden herzien en nader worden geregeld en dat ten aanzien van de minimumvakantiebijslag nadere voorzieningen worden getroffen; dat regelen worden vastgesteld inzake de hoogte van een sociaal mini-mum; dat aan de gevolgen van de tijdelijke afwijking van het indexcijfer, geregeld bijde wet van 28 juni 1979 (Stb. 1979, 346) een permanent karakter wordt verleend; Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Tweede Kamer, zitting 1979-1980,15900, nrs. 1-2

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.