Motie van de leden Buurmeijer en Beckers-De Bruijn - Organisatie van de beheersing van de sociale zekerheid

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 29

MOTIE VAN DE LEDEN BUURMEIJER EN BECKERS-DE BRUIJN Voorgesteld in de openbare commissievergadering van 21 januari 1980

De Kamer,

gehoord de beraadslaging; constaterende, dat momenteel de uitvoering van de werkloosheidsregelingen (WW, WWV, RWW) door verschillende organen en op verschillende niveaus geschiedt;

constaterende, dat de doorzichtigheid en samenhang van de werkloosheidsregelingen veel te wensen overlaat;

overwegende, dat een geïntegreerde aanpak van de werkloosheidsregelingen, die een individugerichte benadering mogelijk maakt, op korte termijn gewenst is;

van mening, dat het lokale niveau hiervoor de beste mogelijkheden biedt;

verzoekt de Regering, op korte termijn voorstellen te doen voor een geïntegreerde werkloosheidsregeling en daarbij een organisatiestructuur te ontwikkelen onder uitvoeringsverantwoordelijkheid van de gemeenten, en gaat over tot de orde van de dag.

Buurmeijer Beckers-De Bruijn

Tweede Kamer, zitting 1979-1980, 15594 enz., nr. 29

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.