Motie van de leden Buurmeijer en Beckers-de Bruijn - Organisatie van de beheersing van de sociale zekerheid

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 28

MOTIE VAN DE LEDEN BUURMEIJER EN BECKERS-DE BRUIJN Voorgesteld in de openbare commissievergadering van 21 januari 1980

De Kamer,

gehoord de beraadslaging;

constaterende, dat in het interim-rapport «organisatie van de beheersing van de sociale zekerheid» een oplossing van de problemen bij de beheersing van de uitvoering van de sociale zekerheid gezocht wordt door het in-stellen van een beheersingsorgaan op centraal niveau;

constaterende, dat verder wordt voorgesteld de uitvoering op te dragen aan regionale organen;

overwegende, dat een herziening van de uitvoeringsorganisatie van de sociale zekerheid naast een verruiming van de overheidsverantwoordelijkheid vooral moet leiden tot een vergroting van de doorzichtigheid en bereikbaarheid voor de cliënt;

overwegende, dat de uitvoeringsorganisatie een individugerichte benadering mogelijk moet maken waarbij een directe verbinding met de lokale hulpverleningssystemen voorwaarde is;

van oordeel, dat voor een dergelijke aanpak het lokale niveau bij uitstek de mogelijkheden biedt;

verzoekt de Regering, bij de verdere uitwerking van voorstellen voor een herziening van de uitvoeringsorganisatie van de sociale zekerheid een zodanige decentralisatie toe te passen, dat de uitvoeringsorganisatie op lokaal niveau onder verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur wordt gebracht, en gaat over tot de orde van de dag.

Buurmeijer Beckers-de Bruijn

Tweede Kamer, zitting 1979-1980, 15594 enz., nr. 28

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.