Motie van het lid Hartmeijer C.S. over het verzoek aan de regering op korte termijn in overleg met het bedrijfsleven een plan voor de noodzakelijke uitbreiding van de scholingscapaciteit te maken en dit voor te leggen aan de Kamer.

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 27

MOTIE VAN HET LID HARTMEIJER CS.

Voorgesteld in de openbare commissievergadering van 21 januari 1980

De Kamer,

gehoord de beraadslaging; overwegende, dat het ontbreken van voldoende om-, her-en bijscholingsfaciliteiten één van de belangrijkste redenen voor de huidige arbeidsmarktproblematiek is;

overwegende, dat de bestaande capaciteit voor om-, her-en bijscholing onvoldoende is afgestemd op enerzijds de groepen mensen die behoefte hebben aan om-, her-en bijscholing en op anderzijds de behoeften van het bedrijfsleven; van mening, dat vormen van scholingsplicht alleen ingevoerd mogen worden, indien er voldoende scholingscapaciteit bestaat en een aan scholingsplicht verbonden garantie op werk aanwezig is;

verzoekt de Regering, op korte termijn in overleg met het bedrijfsleven een plan voor de noodzakelijke uitbreiding van de scholingscapaciteit te maken en dit voor te leggen aan de Kamer, en gaat over tot de orde van de dag.

Hartmeijer Nypels Beckers-de Bruijn Van der Doef Buurmeijer Tweede Kamer, zitting 1979-1980,15594 enz., nr. 27

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.