Motie van het lid Hartmeijer C.S. - Organisatie van de beheersing van de sociale zekerheid

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 26

MOTIE VAN HET LID HARTMEIJER CS.

Voorgesteld in de openbare commissievergadering van 21 januari 1980

De Kamer,

gehoord de beraadslaging; overwegende, dat het werk van een gewestelijk arbeidsbureau een afspiegeling moet zijn van de werking van de arbeidsmarkt en dat dit ook teruggevonden moet worden in de vacatureregistratie;

overwegende, dat het ontbreken van voldoende arbeidsbemiddeling, naar alle categoriën in onze maatschappij, een belemmerende factor is in het oplossen van de huidige arbeidsmarktproblematiek;

verder overwegende, dat ook de huisvestingsproblematiek van de gewestelijke arbeidsbureaus een negatieve invloed heeft in de arbeidsbemiddeling; van mening, dat arbeidsbemiddeling een essentieel onderdeel is van het beleid om knelpunten op de arbeidsmarkt op te lossen en dat daarvoor de gewestelijke arbeidsbureaus optimaal moeten kunnen werken;

verzoekt de Regering, de prioriteiten die door de Regering en parlement zijn gesteld ten aanzien van arbeidsbemiddeling metterdaad om te zetten in voldoende mankracht op de gewestelijke arbeidsbureaus en goede huisvesting van genoemde bureaus, ook daar waar het nieuwe taken betreft.

en gaat over tot de orde van de dag.

Hartmeijer Nypels Beckers-de Bruijn Van der Doef Buurmeijer Tweede Kamer, zitting 1979-1980,15594 enz., nr. 26

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.