Motie van het lid De Korte C.S. - Organisatie van de beheersing van de sociale zekerheid

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr.25

MOTIE VAN HET LID DE KORTE CS. Voorgesteld in de openbare commissievergadering van 21 januari 1980

De Kamer,

gehoord de beraadslaging;

overwegende, dat de meest in het oog springende belemmeringen voor de bevordering van de geografische mobiliteit zijn gelegen in de huisvesting; van mening, dat deze belemmeringen door de huidige verplaatsingskosten-regeling niet kunnen worden weggenomen;

verzoekt de Regering, in het kader van een verruiming van de toepasbaarheid van de geldende verplaatsingskostenregeling, de mogelijkheid te onderzoeken om aan werklozen, voor wie aanvaarding van het aangeboden werk verhuizing en verkoop van de eigen woning betekent, vrijdom van overdrachtsbelasting bij de aankoop van een vervangende woning te verlenen, en gaat over tot de orde van de dag.

De Korte Nypels De Voogd

Tweede Kamer, zitting 1979-1980, 15594 enz., nr. 25

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.