Motie van het lid De Korte C.S. - Organisatie van de beheersing van de sociale zekerheid

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 24

MOTIE VAN HET LID DE KORTE CS. Voorgesteld in de openbare commissievergadering van 21 januari 1980

De Kamer,

gehoord de beraadslaging;

overwegende, het belang van de regeling die beoogt werklozen te stimuleren om in de gevallen, waarin de woonwerkafstand groot is, de geboden arbeid toch te doen aanvaarden;

van mening, dat de ingewikkelde opzet van de thans geldende regeling de toepassing ervan belemmert;

verzoekt de Regering, op korte termijn de toepasbaarheid van de geldende verplaatsingskostenregeling te verruimen en de opzet te verbeteren, en gaat over tot de orde van de dag.

De Korte Nypels De Voogd

Tweede Kamerzitting 1979-1980,15594enz., nr. 24

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.