Motie van het lid De Korte C.S. - Organisatie van de beheersing van de sociale zekerheid

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 23

MOTIE VAN HET LID DE KORTE CS.

Voorgesteld in de openbare commissievergadering van 21 januari 1980

De Kamer,

gehoord de beraadslaging; overwegende, dat er structurele veranderingen zijn opgetreden, die ertoe nopen het begrip passende arbeid ruimer op te vatten;

van mening, dat een nieuwe regeling meer geschakeerd zou moeten zijn met betrekking tot het individuele arbeidsverleden, zoals de duur en het aantal van de aan de werkloosheid voorafgaande dienstverbanden;

voorts van mening, dat met name de begrippen «reisduur» en «verschil tussen vroegere en te verwachten beloning» nader omschreven dienen te worden; verzoekt de Regering, bij voorrang een wettelijke regeling te ontwerpen en in te dienen, tot verruiming van het huidige begrip passende arbeid, en gaat over tot de orde van de dag.

De Korte De Voogd Keja Nijpels Braams Tweede Kamerzitting 1979-1980,15594 enz., nr. 23

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.