Motie van het lid De Korte C.S. over het verzoek aan de regering de bestaande capaciteiten van de centra voor vakopleiding versneld aan te passen aan de behoeften en de doorstroomsnelheid op de centra door middel van samenwerkingsvormen met het bedrijfsleven.

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr.21

MOTIE VAN HET LID DE KORTE CS.

Voorgesteld in de openbare commissievergadering van 21 januari 1980

De Kamer,

gehoord de beraadslaging; overwegende de bepalingen in de WW en WWV, die voorzien in de verplichting voor werklozen om aan geboden mogelijkheden tot scholing medewerking te verlenen;

voorts overwegende, dat er sprake is van een tekort aan scholingscapaciteit in de centra voor vakopleiding voor volwassenen, hetgeen tot een aanzienlijke wachtlijst wegens plaatsgebrek van werkzoekenden heeft geleid;

verzoekt de Regering, de bestaande capaciteiten van de centra voor vakopleiding versneld aan te passen aan de behoeften en de doorstroomsnelheid op de centra door middel van samenwerkingsvormen met het bedrijfsleven, zoals het BOVAG-experiment, te vergroten, en gaat over tot de orde van de dag.

De Korte De Voogd Keja Nijpels Braams Tweede Kamer, zitting 1979-1980, 15594 enz., nr. 21

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.