Motie van het lid De Voogd C.S. - Organisatie van de beheersing van de sociale zekerheid

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr.20

MOTIE VAN HET LID DE VOOGD CS.

Voorgesteld in de openbare commissievergadering van 21 januari 1980

De Kamer,

gehoord de beraadslaging; overwegende, dat het voor de aanstaande deelnemers aan het arbeidsproces van belang is een zo breed en zo tijdig mogelijk inzicht te hebben in de beroepenwereld ter bevordering van een verantwoorde school-en beroepskeuze; van oordeel, dat geen middel onbeproefd gelaten mag worden de kennis over en het inzicht in de beroepenwereld te vergroten, waarbij onder andere te denken valt aan het doen geven van beroepenvoorlichting als vast onderdeel van het leerproces op alle daarvoor in aanmerking komende scholen alsmede aan het verzorgen van voorlichtingsprogramma's over functies en beroepen via pers, radio en televisie;

verzoekt de Regering, te onderzoeken, op welke wijze de lacunes in de kennis bij jongeren en hun ouders omtrent beroepen zou kunnen worden opgevuld, en gaat over tot de orde van de dag, De Voogd De Korte Keja Nijpels Braams

Tweede Kamer, zitting 1979-1980,15594 enz., nr.20

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.