Motie van het lid De Voogd C.S. - Organisatie van de beheersing van de sociale zekerheid

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 19

MOTIE VAN HET LID DE VOOGD CS.

Voorgesteld in de openbare commissievergadering van 21 januari 1980

De Kamer,

gehoord de beraadslaging; van oordeel, dat een goede voorlichting met het oog op school-en beroepskeuze van groot belang is voor een latere deelname aan het arbeidsproces; voorts van oordeel, dat bij een dergelijke voorlichting vooral ook aandacht dient te worden besteed aan de reële plaatsingskansen;

overwegende, dat een meer afgewogen school-en beroepskeuze kan leiden tot grotere plaatsingskansen;

voorts overwegende, dat een verbeterde voorlichting ten aanzien van school-en beroepskeuze een bijdrage is voor het oplossen van knelpunten op de arbeidsmarkt;

verzoekt de Regering te bevorderen, dat de bureaus voor school-en beroepskeuze bij hun voorlichting aan cliënten meer aandacht besteden aan de reële plaatsingsmogelijkheden, en gaat over tot de orde van de dag.

De Voogd De Korte Keja Nijpels Braams Tweede Kamer, zitting 1979-1980,15594 enz., nr. 19

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.