Motie van het lid De Korte C.S. over het verzoek aan de regering om de uitwerking van de integratie van de werkloosheidsregelingen en de integratie van de arbeidsongeschiktheidsregelingen parallel te laten verlopen.

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 16

MOTIE VAN HET LID DE KORTE CS. Voorgesteld in de openbare commissievergadering van 21 januari 1980

De Kamer,

gehoord de beraadslaging;

overwegende, dat de integratie van zowel de werkloosheidsregelingen (WW, WWV en RWW) als van de arbeidsongeschiktheidsregelingen (ZW en WAO) wenselijk is;

vaststellende, dat de Regering voornemens is, deze integratievoorstellen na elkaar uit te werken;

van mening, dat de noodzakelijke stelselwijziging van de sociale zekerheidsregelingen daardoor vertraging ondervindt;

verzoekt de Regering, de uitwerking van de integratie van de werkloosheidsregelingen en de integratie van de arbeidsongeschiktheidsregelingen parallel te laten verlopen, mede om daarmee de totstandkoming van één loondervingsverzekering/voorziening sneller mogelijk te maken, en gaat over tot de orde van de dag.

De Korte De Voogd Keja Nijpels Braams Tweede Kamer, zitting 1979-1980,15594 enz., nr. 16

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.