Motie van het lid De Korte C.S. - Organisatie van de beheersing van de sociale zekerheid

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 15

MOTIE VAN HET LID DE KORTE CS.

Voorgesteld in de openbare commissievergadering van 21 januari 1980

De Kamer,

gehoord de beraadslaging; overwegende, dat de aan de uitvoeringsorganen van de sociale zekerheidsregelingen opgedragen opsporingstaak met betrekking tot misbruik en fraude gebrekkig functioneert;

vaststellende, dat de bedrijfsverenigingen over een beperkte opsporingsdienst met beperkte opsporingsbevoegdheid beschikken;

kennisgenomen hebbende van de mening van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, dat opsporing niet tot de taak van de gemeentelijk sociale diensten dient te behoren en de gemeenten geen mogelijkheden zien tot coördinatie met andere uitvoeringsorganen en met FIOD en ECD;

van mening, dat een en ander de opsporing van fraude en misbruik van grotere omvang door mala fide werkgevers en werknemers, die vaak hand in hand gaan, sterk belemmert;

verzoekt de Regering, op korte termijn voorstellen te doen tot een effectievere en beter gecoördineerde opzet voor het opsporingswerk, dat in de gesignaleerde leemten kan voorzien, en gaat overtotdeorde van de dag.

De Korte De Voogd Keja Nijpels Braams Tweede Kamer,zitting 1979-1980,15594enz., nr. 15

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.