Motie van het lid De Korte C.S. - Organisatie van de beheersing van de sociale zekerheid

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 14

MOTIE VAN HET LID DE KORTE CS.

Voorgesteld in de openbare commissievergadering van 21 januari 1980

De Kamer,

gehoord de beraadslaging; overwegende, dat het ziekteverzuimpercentage zich in twintig jaar verdubbeid heeft en dat er vooralsnog geen uitzicht is op verandering van dit stijgingspercentage; vaststellende, dat de Regering in het kader van het tot nu toe ontwikkelde volumebeleid geen samenhangende voorstellen tot een adequate bestrijding van het ziekteverzuim voorhanden heeft;

van mening, dat een aanzienlijke vermindering van het vermijdbaar verzuim wegens ziekte een onontbeerlijk onderdeel van het algehele volumebeleid vormt;

verzoekt de Regering, op korte termijn een apart pakket van maatregelen te ontwikkelen tot bestrijding van het vermijdbaar verzuim wegens ziekte, en gaat over tot de orde van de dag.

De Korte De Voogd Keja Nijpels Braams Tweede Kamer, zitting 1979-1980,15594 enz., nr. 14

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.