Motie van het lid De Korte C.S. - Organisatie van de beheersing van de sociale zekerheid

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

MOTIE VAN HET LID DE KORTE CS.

Voorgesteld in de openbare commissievergadering van 21 januari 1980

De Kamer,

gehoord de beraadslaging; overwegende, dat het aantal arbeidsongeschikten krachtens WAO en AAW de 600 000 onmiddels is gepasseerd;

van mening, dat de bestrijding van het vermijdbaar verzuim wegens arbeidsongeschiktheid één van de kernpunten van een krachtig volumebeleid is;

tevens van mening, dat de verplichte opneming van een groter qoutom van tenminste 5% andersgeschikte werknemers (met sanctiemogelijkheden en met zo weinig mogelijk uitzonderingsbepalingen) door overheid, semi-overheid en bedrijfsleven het meest directe middel is om de toevloed naar WAO en AAW af te remmen;

voorts herinnerend aan de inhoud van de motie-Weijers (14800, XII, nr. 33); verzoekt de Regering, de hoogste prioriteit toe te kennen aan de wijziging van de Wet plaatsing mindervaliden, en gaat over tot de orde van de dag.

De Korte De Voogd Keja Nijpels Braams Tweede Kamer, zitting 1979-1980,15594 enz., nr. 12

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.