Motie van het lid Van der Doef C.S. over het verzoek aan de regering om bij de begroting voor het jaar 1981 de Kamer een taakstellend programma voor de komende vijf jaar voor te leggen met bijbehorende instrumenten en kosten.

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 10

MOTIE VAN HET LID VAN DER DOEF CS.

Voorgesteld in de openbare commissievergadering van 21 januari 1980

De Kamer,

gehoord de beraadslaging;

constaterende, dat in de notitie Volumebeleid geen taakstellingen ten aanzien van de ontwikkeling van het volume van het aantal sociale uitkeringsgerechtigden zijn opgenomen noch een overzicht van de noodzakelijke investeringskosten om een volumebeleid te realiseren is gegeven;

overwegende, dat het volumebeleid een van de belangrijkste instrumenten is om de sterk gestegen kosten van de sociale zekerheid terug te dringen; overwegende, dat een effectief volumebeleid niet gevoerd kan worden zonder het doen van investeringen;

van mening, dat de Kamer haar controlerende taak op het beleid van de Regering alleen goed kan uitvoeren indien zij beschikt over voldoende controleerbare beleidsuitgangspunten en taakstellende doeleinden;

verzoekt de Regering, bij de begroting voor het jaar 1981 de Kamer een taakstellend program voor de komende vijf jaar voor te leggen met bijbehorende instrumenten en kosten, waarin aangegeven wordt op welke omvang het terugdringen van de groei van de volumeontwikkeling geschat wordt, en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Doef Beckers-de Bruijn Hartmeijer Buurmeijer Tweede Kamer, zitting 1979-1980,15594enz., nr. 10

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.