Motie van het lid Van der Doef C.S. - Organisatie van de beheersing van de sociale zekerheid

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 9

MOTIE VAN HET LID VAN DER DOEF CS. Voorgesteld in de openbare commissievergadering van 21 januari 1980

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat een groeiend aanbod van arbeidskrachten op de arbeidsmarkt gericht is op het vinden van deeltijdbanen;

constaterende, dat de vraag naar deeltijdarbeid te kort schiet;

overwegende, dat alleen een actief overheidsbeleid, waarin richtlijnen worden gegeven voor het scheppen van deeltijdbanen voor zeer verschillen-de functies het scheppen van deeltijdbanen kan bevorderen;

overwegende, dat de aantrekkelijkheid van deeltijdbanen gestimuleerd kan worden door een verbetering van de rechtspositie van deeltijdwerkers;

van mening, dat een subsidieregeling voor het bevorderen van deeltijdarbeid een onvoldoende instrument is om de verschillende knelpunten die samenhangen met het scheppen en vervullen van deeltijdbanen op te lossen;

verzoekt de Regering, een instrumentarium te ontwikkelen waardoor het mogelijk wordt werkgevers te verplichten deeltijdbanen te scheppen;

verzoekt de Regering tevens, voorstellen te doen gericht op een verbetering van de rechtspositie van deeltijdwerkers, en gaat overtot de orde van de dag.

Van der Doef Beckers-de Bruijn Hartmeijer Buurmeijer Tweede Kamer, zitting 1979-1980,15594 enz., nr. 9

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.