Motie van het lid Beckers-de Bruijn C.S. - Organisatie van de beheersing van de sociale zekerheid

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 7 Herdruk

MOTIE VAN HET LID BECKERS-DE BRUIJN CS.

Voorgesteld in de openbare commissievergadering van 21 januari 1980

De Kamer,

gehoord de beraadslaging; van oordeel, dat het wenselijk is dat op provinciaal niveau grotere invloed kan worden uitgeoefend op de aan de regio toegekende gelden in het kader van het taakstellend beleid;

verzoekt de Regering, in de op te stellen nota regionaal sociaal-economisch beleid 1981-1985, aan te geven welke maatregelen in het kader van de plaatsingsbevordering, mobiliteitsvergroting, werkgelegenheidsverruiming en arbeidsverdeling door de provincie zullen worden beheerd en uitgevoerd, en gaat over tot de orde van de dag.

Beckers-de Bruijn Van der Doef Hartmeijer Nypels Buurmeijer Tweede Kamer, zitting 1979-1980,15594 enz., nr. 7

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.