Motie van het lid Beckers-de Bruijn C.S. - Organisatie van de beheersing van de sociale zekerheid

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 6 Herdruk

MOTIE VAN HET LID BECKERS DE BRUIJIM CS.

Voorgesteld in de openbare commissievergadering van 21 januari 1980

De Kamer,

gehoord de beraadslaging; overwegende, dat een belangrijk deel van de werkloosheid van arbeidsongeschikten wordt bepaald door economische factoren:

van oordeel, dat de arbeidsbemiddeling van arbeidsongeschikten daarop afgestemd moet zijn;

van oordeel, dat daartoe een zo volledig mogelijke samenwerking dient plaats te vinden tussen de Gemeenschappelijke Medische Dienst en het gewestelijk arbeidsbureau in het kader van de arbeidsbemiddeling;

verzoekt de Regering:

  • de institutionele belemmeringen in het proces van arbeidsbemiddeling ten behoeve van arbeidsongeschikten op te heffen; b. de voorlichting aan arbeidsongeschikten over de arbeidsmarkt zodanig te intensiveren dat zij voortdurend inzicht kunnen hebben in hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Beckers-de Bruijn Van der Doef Nypels Hartmeijer Buurmeijer Tweede Kamer, zitting 1979-1980,15594 enz., nr. 6

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.