Inhoudsopgave

Tekst

Nr.13

MOTIE VAN HET LID LUBBERS CS.

Voorgesteld 11 oktober 1978

De Kamer,

gehoord de beraadslaging over Bestek '81; overwegende, dat een financieringstekort van de gehele overheid ter grootte van 6% van het netto nationaal inkomen in de thans voor 1979voorziene omstandigheden verantwoord is;

nodigt de Regering uit, zodra zij aanleiding ziet er vanuit te gaan dat het f inancieringstekort aanzienlijk groter dan wel kleiner uitvalt dan nu verwacht wordt, in overleg te treden met de Kamer over de daaruit naar haar oordeel -mede in het licht van de achterliggende oorzaken alsmede de vooruitzichten -te trekken conclusies voor het beleid, teneinde automatismen op het stuk van ombuigingen, mogelijke omvang van gericht beleid en wijze van financieren te vermijden, en gaat over tot de orde van de dag.

Lubbers Aantjes Van Leijenhorst Van Amelsvoort Van Dijk Tweede Kamer, zitting 1978-1979,15081, nr. 13

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.