Motie van het lid Brouwer C.S. - Echte-minimabeleid

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 12

MOTIE VAN HET LID BROUWER CS.

Voorgesteld in de uitgebreide commissievergadering van 5 maart 1984

De Kamer,

gehoord de beraadslaging; overwegende, dat door een verlaging van de uitkeringspercentages per 1 juli 1984 ook uitkeringsgerechtigden met een bovenminimaal inkomen op of onder het minimumniveau terecht zullen komen;

overwegende, dat het aantal uitkeringsgerechtigden dat afhankelijk wordt van de Staat voor een extra koopkrachtbescherming in dat geval zal toenemen van 10 a 15% tot ca. 30%;

van mening, dat dit onwenselijk is;

dringt er bij de regering op aan, af te zien van het voorgenomen bezuinigingspakket in de sociale zekerheid, en gaat over tot de orde van de dag.

Brouwer Buurmeijer Ubels-Veen Beckers-de Bruijn Willems Groenman Scholten

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.