Motie van het lid Kraaijeveld-Wouters C.S. - Echte-minimabeleid

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 11

MOTIE VAN HET LID KRAAIJEVELD-WOUTERS CS.

Voorgesteld in de uitgebreide commissievergadering van 5 maart 1984

De Kamer,

gehoord de beraadslaging; overwegende, dat de beperkte vrijlating van nevenverdiensten in de Algemene Bijstandswet als een belangrijke stimuleringsregeling moet worden beschouwd;

van mening, dat het ongewenst is dat door het koopkrachttoeslageninstrument het effect van deze regeling verloren gaat;

verzoekt de regering, bij het toekennen van koopkrachttoeslagen de nevenverdiensten in de zin van de ABW buiten beschouwing te laten, en gaat over tot de orde van de dag.

Kraaijeveld-Wouters De Korte Buurmeijer Groenman Brouwer Beckers-de Bruijn Ubels-Veen Willems

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.