Motie van de leden Buurmeijer en Groenman - Echte-minimabeleid

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 9

MOTIE VAN DE LEDEN BUURMEIJER EN GROENMAN Voorgesteld in de uitgebreide commissievergadering van 5 maart 1984

De Kamer,

gehoord de beraadslaging; constaterende, dat huishoudens met een inkomen op het voor hèn geldend sociaal minimum thans jaar op jaar een eenmalige koopkrachttoeslag ontvangen;

van oordeel, dat een structureel en algemeen werkend instrument in het kader van het inkomensbeleid te verkiezen is boven het telkenmale verstrekken van eenmalige koopkrachttoeslagen;

van mening, dat met name het fiscale instrument geëigend is rekening te houden met de financiële draagkracht van de diverse categorieën huishoudens; constaterende, dat in de huidige fiscale systematiek nauwelijks mogelijkheden bestaan huishoudens met een inkomen op het minimumniveau te vrijwaren van ongewenste koopkrachtdaling;

verzoekt de regering: -op korte termijn te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn door middel van negatieve inkomstenbelasting dan wel taxcredits huishoudens met een voor hen geldend minimuminkomen van koopkrachtverlies te vrijwaren; -de Kamer van de resultaten van dit onderzoek op de hoogte te stellen, en gaat over tot de orde van de dag.

Buurmeijer Groenman

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.