Motie van het lid Willems - Echte-minimabeleid

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 7

MOTIE VAN HET LID WILLEMS

Voorgesteld in de uitgebreide commissievergadering van 5 maart 1984

De Kamer,

gehoord de beraadslaging; overwegende, dat van 1980-1984 de koopkracht van studerenden, dienstplichtigen en dienstweigeraars nog verder is gedaald dan die van de echte minima;

overwegende, dat ook onder deze groepen er velen zijn die uitsluitend van hun eigen benedenminimale inkomen moeten rondkomen;

van mening, dat er onvoldoende reden is om bepaalde inkomenscategorieën uit te sluiten van een beleid, gericht op de bescherming van de laagste inkomens;

van mening, dat alleen het inkomensniveau zelf en niet de toegepaste systematiek bepalend moet zijn voor de inkomenspolitiek;

verzoekt de regering, in haar beleid ook de inkomenspositie van studerenden, dienstplichtigen en dienstweigeraars te betrekken, en gaat over tot de orde van de dag.

Willems

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.