Brief van De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - Uitvoering van de Algemene Bijstandswet

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 11

BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGE-

LEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 's-Gravenhage, 4 april 1984 Tijdens de uitgebreide commissievergadering van de vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de Algemene Bijstandswet op 9 november 1983 heb ik mij bereid verklaard, indien de commissie dit wenst, nader van gedachten te wisselen over de voorgenomen invoering van een 60%-norm in de bijstand voor alleenstaanden die te zamen met een of meer andere personen een woning bewonen. Ten einde de commissie in de gelegenheid te stellen zich een oordeel te vormen over de behoefte aan een dergelijk overleg zend ik u hierbij een afschrift toe van de adviesaanvragen aan het College Algemene Bijstandswet en de Emancipatieraad over de daartoe strekkende ontwerp-algemene maatregel van bestuur en de daarbij behorende nota van toelichting.1 De ontwerp-algemene maatregel van bestuur en de nota van toelichting zullen dezer dagen eveneens worden voorgepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant.

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L. de Graaf Ter inzage gelegd op de bibliotheek.

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.