De stemmingen over negen moties, ingediend in de UCV's van 4 en 20 juni 1984 over de lnkomensnotitie - Handelingen Tweede Kamer 1983-1984 26 juni 1984 orde 13

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Aan de orde zijn de stemmingen over negen moties, ingediend in de UCV's van 4 en 20 juni 1984 over de lnkomensnotitie (18189), te weten: -de motie-Scholten/Ubels-Veen over het afzien van fundamentele wijziging van de Wet op de loonvorming (18189, nr. 8); -de motie-De Korte over het achterwege laten van verlaging van het niveau van het nettominimumloon (18189, nr. 9); -de motie-Ubels-Veen over een algemene eigenbijdrageregeling in het kader van de AAW (18189, nr. 10); -de motie-Nypels over maatregelen tot arbeidsduurverkorting bij dreigen-de hoge (jeugd)werkloosheid (18189, nr. 11); -de motie-Groenman over aandacht voor de inkomenspositie van bijzondere bevolkingsgroepen (18189, nr. 12); -de motie-Willems over een beleid, uitgaande van ver gaande inkomensnivellering (18189, nr. 13); -de motie-Buurmeijer over het wettelijk minimumloon en de hieraan gekoppelde uitkeringen (18189, nr. 14); -de motie-Buurmeijer over de inlevering van loon voor arbeidstijdverkorting en koopkrachtverlies (18189, nr. 15); -de motie-Buurmeijer over onverkorte uitvoering van de motie-Buurmeijer c.s. (18192, nr. 6, herdruk) over een eenmalige uitkering voor RWW-jongeren(18189, nr. 16).

©

De Voorzitter: Het is mij gebleken, dat deze moties voldoende worden ondersteund. In stemming komt de motie-Scholten/ Ubels-Veen (18189, nr. 8).

De Voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de groep Scholten/Dijkman en van de fracties van D'66, de EVP en de PSP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. In stemming komt de motie-De Korte (18189, nr. 9).

De Voorzitter: Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen. In stemming komt de motie-Ubels-Veen (18189, nr. 10).

De Voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de VVD, de SGP, de RPF en het GPV tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is verworpen. In stemming komt de motie-Nypels (18189, nr. 11).

De Voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van D'66, de PPR, de PSP, de EVP en de groep Scholten/Dijkman voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Instemming komt de motie-Groenman (18189, nr. 12).

De Voorzitter: Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen. In stemming komt de motie-Willems (18189, nr. 13).

De Voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de PSP, de PPR, de EVP en de groep Scholten/Dijkman voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Buurmeijer (18189, nr. 14).

De Voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de VVD, de SGP, de RPF en het GPV tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is verworpen. In stemming komt de motie-Buurmeijer (18189, nr. 15).

De Voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de VVD, de CPN, de SGP, de RPF en het GPV tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Buurmeijer (18189, nr. 16).

De Voorzitter: Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen. Ik stel voor, de stukken onder nr. 18189 voor kennisgeving aan te nemen.

Daartoe wordt besloten.

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.