Stemmingen in verband met het wetsvoorstel verlening van een eenmalige uitkering met het oog op de koopkrachtontwikkeling in 1983 aan personen die alleen dan wel te zamen met een of meer anderen over ... - Handelingen Tweede Kamer 1982-1983 15 september 1983 orde 5

Inhoudsopgave

Tekst

Aan de orde zijn stemmingen in verband met het wetsvoorstel verlening van een eenmalige uitkering met het oog op de koopkrachtontwikkeling in 1983 aan personen die alleen dan wel te zamen met een of meer anderen over niet meer dan een minimuminkomen beschikken (17976) en over: de motie-De Korte c.s. over ambtshalve toekenning van de eenmalige uitkering (17976, nr. 23); de motie-Buurmeijer/Groenman over de verdergaande verzelfstandiging van uitkeringsrechten (17976, nr. 23); de motie-Buurmeijer/Ter Veld over een structurele inkomensverbetering voor de laagste inkomens (17940 en 17941, nr. 9).

©

De Voorzitter: De heer Buurmeijer vraagt heropening van de beraadslaging. Ik stel voor, aan dit verzoek te voldoen. Daartoe wordt besloten.

©

De heer Buurmeijer (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Wij hebben er behoefte aan om in derde termijn nog eens duidelijk te maken waarom wij de motie, voorkomend op stuk nr. 17940, 17941, nr. 9, niet opnieuw zullen aanhouden. Het blijkt dat, waar wij voorstellen doen en waarvan in de Kamer wordt gezegd dat ze het overwegen waard zijn, bij herhaling van de zijde van het CDA tot uitdrukking wordt gebracht dat het moment om daar een oordeel over te geven nooit het moment is waarop de PvdA deze voorstellen doet en daarover moties in het geding brengt. Wij denken dat het verstandig is dat vandaag zal blijken of voorstellen in deze richting op steun in deze Kamer kunnen rekenen. Wij zullen daarom om een uitspraak hierover vragen.

De beraadslaging wordt gesloten.

©

De Voorzitter: Naar mij blijkt, worden alle op het wetsvoorstel ingediende amendementen voldoende ondersteund.

Psychiatrische ziekenhuizen (bijzondere opnemingen) Ingekomen stukken Regeling van werkzaamheden Eenmalige uitkering Artikel 1 wordt zonder stemming aangenomen. Het eerste lid van artikel 2 wordt zonder stemming aangenomen. Het amendement-Groenman/Buurmeijer (stuk nr. 21,1) wordt bij handopsteken verworpen.

De Voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van D'66, de PvdA, de CPN, de PPR, de PSP en de EVP voor dit amendement hebben gestemd.

Het tweede lid van artikel 2 wordt bij handopsteken aangenomen.

De Voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D'66, de PSP, de CPN, de PPR en de EVP tegen dit tweede lid hebben gestemd. Het derde en vierde lid van artikel 2 worden zonder stemming aangenomen. Het amendement-Groenman/Buurmeijer (stuk nr. 21, II) wordt bij handopsteken verworpen.

De Voorzitter: Ik constateer, dat dit amendement is verworpen met dezelfde stemverhouding als dat op stuk nr. 21,1. Het vijfde lid van artikel 2 wordt zonder stemming aangenomen.

De Voorzitter: De aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D'66, de PSP, de CPN, de PPR en de EVP wordt aantekening verleend, dat zij geacht wensen te worden tegen dit vijfde lid te hebben gestemd. Artikel 2 wordt zonder stemming aangenomen. Artikel 3 wordt zonder stemming aangenomen. Het amendement-Kraaijeveld-Wouters/Buurmeijer (stuk nr. 11) wordt bij handopsteken met algemene stemmen aangenomen. Het amendement-Willems/Brouwer (stuk nr. 17) wordt bij handopsteken verworpen.

De Voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de CPN, de PPR en de PSP voor dit amendement hebben gestemd. Artikel 4, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Kraaijeveld-Wouters/Buurmeijer (stuk nr. 11), wordt zonder stemming aangenomen. Artikel 5 wordt zonder stemming aangenomen.

Het nader gewijzigde amendement-Beckers-de Bruijn c.s. (stuk nr. 20,1) wordt bij handopsteken verworpen.

De Voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de PPR, de PvdA, D'66, CPN, de PSP en de EVP voor dit nader gewijzigde amendement hebben gestemd.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit nader gewijzigde amendement het andere op stuk nr. 20 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

Het amendement-Brouwer/Willems (stuk nr. 18) wordt bij handopsteken verworpen.

De Voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de CPN, de PSP, de PPR en de EVP voor dit amendement hebben gestemd. Artikel 6 wordt zonder stemming aangenomen. Het amendement-Willems (stuk nr. 19) wordt bij handopsteken verworpen.

De Voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de PSP, de PPR, de CPN en de EVP voor dit amendement hebben gestemd. Artikel 7 wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 8 t/m 25 worden zonder stemming aangenomen. De beweegreden wordt zonder stemming aangenomen.

De Voorzitter: De aanwezige leden van de fractie van de PSP wordt aantekening verleend, dat zij geacht wensen te worden tegen de beweegreden te hebben gestemd. Het voorstel van wet wordt bij handopsteken met algemene stemmen aangenomen.

De Voorzitter: Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf over de moties.

©

Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Namens mijn fractie leg ik een stemverklaring af over de motie-Buurmeijer/Ter Veld op stuk nr. 9, Wij hebben het zeer op prijs gesteld dat de PvdA deze motie in het debat waarin zij ter sprake kwam heeft willen aanhouden omdat wij haar in het bredere kader van het inkomensbeleid zouden willen bespreken, aan de hand van een notitie die wij zouden ontvangen.

Hierbij gaat het om de inkomenspositie als geheel. Wij vinden het dan ook jammer dat deze motie nu toch in stemming wordt gebracht. Op de zeer principiële uitspraken die erin voorkomen kunnen wij op dit moment niet 'ja' zeggen. Ongeacht of deze motie nu wordt aangenomen of niet, wij zullen deze zaak in elk geval zelf aan de orde stellen bij de debatten hierover die in het verschiet liggen. Om die reden kunnen wij tot onze spijt nu niet voor de motie stemmen. Wij zullen verder tegen de motie-Buurmeijer/Groenman op stuk nr. 23 stemmen. Wij zouden van harte voor de motie hebben gestemd wanneer erin had gestaan dat een advies zou worden gevraagd over de gelijkberechtiging in de Algemene Bijstandswet. Nu staat er echter dat het moet gaan om een 'verdere verzelfstandiging'. Om die reden kunnen wij niet voor de motie stemmen. Het is de vraag of men in de Bijstandswet inderdaad kan komen tot verzelfstandiging, en of dat een vorm van gelijkberechtiging zou moeten zijn. Daaraan willen wij ons op dit moment niet binden. De motie suggereert dat het wel die kant op zou moeten. Bovendien heeft het College Algemene Bijstandswet de SER-adviesaanvrage over de stelselherziening ontvangen met het verzoek advies uit te brengen over alles wat betrekking heeft op de Algemene Bijstandswet. Wij zouden graag dat advies afwachten. Wij hebben de idee dat, zeker en gewis, deze zaak dan al beadviseerd zal worden, ook door het college Algemene bijstandswet. In het stelsel als geheel zit immers de verzelfstandiging en het college zal dus moeten reageren ten aanzien van de vraag, hoe het dan met de Algemene bijstandswet moet -vandaar onze tegenstem.

©

Mevrouw Groenman (D'66): Mijnheer de Voorzitter! Ik wil een stemverklaring geven over de motie-Buurmeijer/Ter Veld. Het zal bekend zijn, dat mijn fractie tegen een aantal maatregelen heeft gestemd die de inkomenspositie van lagere inkomens structureel verslechterde. Ook mensen met de laagste inkomens hebben namelijk fors ingeleverd en dit geldt te meer als zij kinderen hebben. De motie zou echter wel betekenen, dat je ook mensen met een minimuminkomen of met een inkomen dat vlak daarboven ligt, een extra toeslag zou moeten geven voor kinderen, krachtens de AWW.

Je maakt dan de kinderbijslag toch, langs een omweg, inkomensafhankelijk en je maakt in ieder geval de laagste inkomens 'kinderafhankelijk'. Wij willen, als het om één-oudergezinnen gaat, die bijstandsnorm nog wel eens principieel bezien en verhogen. Dit voorstel van de PvdA-fractie richt echter nogal wat aan in de Algemene bijstandswet en over een aantal principiële punten willen we nog nader spreken. Hoewel de motie ons sympathiek is, omdat het over mensen met kinderen gaat, vinden wij toch dat zij op dit moment te ver gaat. wij willen er nader over kunnen denken.

De motie-De Korte c.s. (17976, nr. 22) wordt bij handopsteken aangenomen.

©

De Voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP en het GPV tegen deze motie hebben gestemd. De motie-Buurmeijer/Groenman (17976, nr. 23) wordt bij handopsteken aangenomen.

De Voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de SGP, de RPF, het GPV en de Centrumpartij tegen deze motie hebben gestemd. De motie-Buurmeijer/Ter Veld (17940 en 17941, nr. 9) wordt bij handopsteken verworpen.

De Voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, de CPN, de PPR, de PSP, de Centrumpartij en de EVP voor deze motie hebben gestemd. Sluiting 13.43 uur.

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.