De stemmingen in verband met het wetsontwerp Het achterwege laten van de herziening van het wettelijk minimumloon, van de uitkeringen krachtens een aantal sociale verzekeringswetten en van een aantal ... - Handelingen Tweede Kamer 1982-1983 21 juni 1983 orde 12

Inhoudsopgave

Tekst

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsontwerp Het achterwege laten van de herziening van het wettelijk minimumloon, van de uitkeringen krachtens een aantal sociale verzekeringswetten en van een aantal uitkeringen en pensioenen krachtens enige andere wetten per 1 juli 1983 (17941).

Dit wetsontwerp wordt, na goedkeuring van de onderdelen, bij zitten en opstaan aangenomen.

©

De Voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D'66, de PSP, de CPN, de PPR, de EVP en de Centrumpartij tegen dit wetsontwerp hebben gestemd.

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.