Eindverslag van de vaste commissie voor sociale zaken en werkgelegenheid - Het achterwege laten van de herziening van het wettelijk minimumloon, van de uitkeringen krachtens een aantal sociale verzekeringswetten en van een aantal uitkeringen en pensioenen krachtens enige andere wetten per 1 juli 1983

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

EINDVERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Vastgesteld 22 juni 1983

De vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in verband met de korte tijd die haar is gelaten voor het voorbereidend onderzoek van de onderhavige wetsontwerpen, afgezien van het wisselen van schriftelijke stukken. De leden van de commissie zullen hun vragen en opmerkingen tijdens de openbare vergadering aan de orde stellen.

De voorzitter van de commissie, Franssen De griffier van de commissie, mw. Dijkstra-Liesveld 1 Samenstelling: Van Dalen (CDA), Franssen (CDA) (Voorzitter), mevr. Van Soest-Jansbeken (CDA), Van de Zandschulp (PvdA), mevr. d'Ancona (PvdA), Oskamp (PvdA), Heijmans (VVD), Van Tets (VVD), mevr. Vonhoff-Luijendijk (VVD), mevr. Bischoff (D'66), De Gaay Fortman (PPR), Umkers (CPN), Abma (SGP).

Eerste Kamer, zitting 1982-1983, 17940 en 17941, nr. 178

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.