Motie van het lid Groenman - Het achterwege laten van de herziening van het wettelijk minimumloon, van de uitkeringen krachtens een aantal sociale verzekeringswetten en van een aantal uitkeringen en pensioenen krachtens enige andere wetten per 1 juli 1983

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 14

MOTIE VAN HET LID GROENMAN

Voorgesteld 16 juni 1983

De Kamer,

gehoord de beraadslaging; overwegende, dat dit jaar een besluit genomen zal worden over een nieuw stelsel van studiefinanciering, ter bekostiging waarvan mede de huidige kinderbijslag aan 18-jarigen en ouder zal worden aangewend;

overwegende, dat door bezuinigingen op de kinderbijslag de totstandkoming van een nieuw stelsel van studiefinanciering wordt bemoeilijkt;

spreekt als haar mening uit, dat voor de bekostiging van een nieuw stelsel van studiefinanciering de bezuiniging op de kinderbijslag voor 18-jarigen en ouder geacht moet worden niet te hebben plaatsgevonden, en gaat over tot de orde van de dag.

Groenman

Tweede Kamer, zitting 1982-1983, 17940 en 17941, nr. 14

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.