Motie van het lid Groenman - Het achterwege laten van de herziening van het wettelijk minimumloon, van de uitkeringen krachtens een aantal sociale verzekeringswetten en van een aantal uitkeringen en pensioenen krachtens enige andere wetten per 1 juli 1983

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 13

MOTIE VAN HET LID GROENMAN Voorgesteld 16 juni 1983

De Kamer,

gehoord de beraadslaging;

overwegende, dat volgens artikel 70 van de Europese code inzake de sociale zekerheid werknemerspremies niet hoger mogen zijn dan de helft van het bedrag aan uitkeringen, exclusief de kinderbijslag;

verzoekt de Regering, de verdeling van de kosten van de sociale zekerheid per 1 januari 1984 zo vast te stellen dat aan de Europese code wordt voldaan, en gaat over tot de orde van de dag.

Groenman

Tweede Kamer, zitting 1982-1983, 17940 en 17941, nr. 13

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.