Motie van het lid Brouwer C.S. - Het achterwege laten van de herziening van het wettelijk minimumloon, van de uitkeringen krachtens een aantal sociale verzekeringswetten en van een aantal uitkeringen en pensioenen krachtens enige andere wetten per 1 juli 1983

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 11

MOTIE VAN HET LID BROUWER CS.

Voorgesteld 15 juni 1983

De Kamer,

gehoord de beraadslaging;

overwegende, dat de inkomensverdeling over 1983 ongewenst is; overwegende dat de mensen met een minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen vanaf 1 juli 1982 een forse achterstand hebben opgelopen ten opzichte van het niveau dat volgens de Wet Aanpassingsmechanismen had behoren te worden bereikt;

verzoekt de Regering, uiterlijk 1 oktober 1983 het wettelijk minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen overeenkomstig deWet Aanpassingsmechanismen te verhogen, en gaat over tot de orde van de dag.

Brouwer Willems Beckers-de Bruijn Tweede Kamer, zitting 1982-1983, 17940 en 17941, nr. 11

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.