Motie van de leden Buurmeijer en Ter Veld - Nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet (verlaging van de kinderbijslagbedragen per 1 juli 1983)

Inhoudsopgave

Tekst

Nr. 9

MOTIE VAN DE LEDEN BUURMEIJER EN TER VELD

Voorgesteld 15 juni 1983

De Kamer,

gehoord de beraadslaging; overwegende, dat de kinderbijslag voor de laagste inkomensgroep van zeer grote betekenis is voor hun koopkracht;

overwegende, dat de toekenning in de Algemene Bijstandswet van een recht per kind op een extra toelage, een structurele inkomensverbetering voor de laagste inkomens tot gevolg heeft;

verzoekt de Regering, een dergelijke maatregel te bevorderen, en gaat over tot de orde van de dag.

Buurmeijer Ter Veld

Tweede Kamer, zitting 1982-1983, 17940 en 17941, nr. 9

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.