Amendementen van de leden Buurmeijer en Ter Veld - Nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet (verlaging van de kinderbijslagbedragen per 1 juli 1983)

Inhoudsopgave

Tekst

Nr. 8

AMENDEMENTEN VAN DE LEDEN BUURMEIJER EN TER VELD Ontvangen 15 juni 1983

De ondergetekenden stellen de volgende amendementen voor:

De beweegreden wordt gelezen als volgt: Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het wenselijk is, in verband met de inkomensontwikkeling in 1983 de kinderbijslagbedragen met ingang van 1 juli 1983 extra te verhogen met 1%;

II Artikel I wordt gelezen als volgt:

In artikel 12 van de Algemene Kinderbijslagwet (Stb. 1980, 1) worden de volgende wijzigingen aangebracht:

A. Het derde lid wordt vervangen door:

  • De basiskinderbijslag bedraagt over een kalenderkwartaal bij een gezinsgrootte van:
  • een kind

f301,04 per kind b. twee kinderen f394,83 per kind c. drie kinderen

f422,79 per kind d. vier kinderen f461,80 per kind e. vijf kinderen

f485,20 per kind f. zes kinderen f 510,73 per kind g. zeven kinderen

f 528,95 per kind h. acht kinderen

f 550,73 per kind

B. Het in het vierde lid genoemde bedrag wordt vervangen door: f703,22.

Tweede Kamer, zitting 1982-1983, 17940, nr. 8

Toelichting Deze amendementen strekken ertoe, naast de aanpassing aan de prijsontwikkeling, de kinderbijslagbedragen per 1 juli 1983 extra te verhogen met 1%. De totale verhoging bedraagt derhalve 1,44%. Ten opzichte van de regeringsvoorstellen bedraagt de verhoging 2,44%. Het intitulé moet als volgt worden gewijzigd: Nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet (verhoging van de kinderbijslagbedragen per 1 juli 1983)

Buurmeijer Ter Veld

Tweede Kamer, zitting 1982-1983, 17940, nr. 8

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.