Amendementen van het lid Linschoten - Nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet (verlaging van de kinderbijslagbedragen per 1 juli 1983)

Inhoudsopgave

Tekst

Nr. 7

AMENDEMENTEN VAN HET LID LINSCHOTEN

Ontvangen 14 juni 1983

De ondergetekende stelt de volgende amendementen voor:

I In de beweegreden wordt na «1 juli 1983» ingevoegd: tijdelijk.

II Na artikel II wordt een nieuw artikel III ingevoegd, luidende:

ARTIKEL III

Voor de toepassing van artikel 13 van de Algemene Kinderbijslagwet met ingang van 1 juli 1984 wordt:

  • het derde lid van artikel 12 van die wet als volgt gelezen: 3. De basiskinderbijslag bedraagt over een kalenderkwartaal bij een gezinsgrootte van: a. een kind

f 298,06 per kind b. twee kinderen f 390,93 per kind c. drie kinderen

f417,91 per kind d. vier kinderen f 456,09 per kind e. vijf kinderen

f478,99 per kind f. zes kinderen f 504,02 per kind g. zeven kinderen

f 521,91 per kind h. acht kinderen

f543,32 per kind.

  • het in het vierde lid van artikel 12 van die wet genoemde bedrag vervangen door: f693,21.
  • onder «het prijsindexcijfer, waarop de laatste herziening is gebaseerd» verstaan: het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie over de maand april 1983. Tweede Kamer, zitting 1982-1983, 17940, nr. 7

Toelichting Dit amendement strekt ertoe aan de vermindering van de kinderbijslagbedragen met ingang van 1 juli 1983 een tijdelijk karakter te geven. Het betreft hier alleen de tijdelijkheid van de vermindering van de kinderbijslag die nodig is om de voor 1983 beoogde ombuiging van f 50 min. te realiseren, nl. -de bevriezing van de kinderbijslagbedragen voor het eerste en tweede kind (opbrengst in 1983 f 12 min.) -de verlaging van alle kinderbijslagbedragen met 1% (opbrengst f38 min.) Het voorgaande betekent dat voor de halfjaarlijkse herziening van de basiskinderbijslagbedragen per 1 juli 1984 uitgegaan moet worden van de kinderbijslagbedragen zoals die per 1 januari 1983 gelden meteen verhoging van de bedragen voor het eerste en tweede kind met 0,44%. De op deze wijze verkregen bedragen dienen dan vervolgens te worden aangepast aan de prijsontwikkeling in de periode april 1983-1984.

Linschoten Tweede Kamer, zitting 1982-1983, 17940, nr. 7

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.