Advies van de raad van state - Nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet (verlaging van de kinderbijslagbedragen per 1 juli 1983)

Inhoudsopgave

Tekst

ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE

Aan de Koningin

's-Gravenhage, 20 mei 1983

  • Voor enkele redactionele kanttekeningen moge het college verwijzen naar de bij het advies behorende bijlage.

De Raad van State geeft U in overweging het wetsontwerp te zenden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, nadat aan het vorenstaande aandacht zal zijn geschonken.

De Vice-President van de Raad van State, W. Scholten Lijst van redactionele kanttekeningen, behorende bij het advies no. W12.83.0277/28.3 20 van de Raad van State van 20 mei 1983.

-Het heeft de voorkeur bij de bevriezing van de basiskinderbijslag (artikel II, onder 1) zoveel mogelijk dezelfde constructie te hanteren als in het wetsontwerp, houdende het achterwege laten van de herziening van het wettelijk minimumloon, van de uitkeringen krachtens een aantal sociale verzekeringswetten en van ' een aantal uitkeringen en pensioenen krachtens enige andere wetten per 1 juli 1983. -Afgezien van de vorige kanttekening, dienen in artikel II, onder 1, de woorden «De aanpassing» te worden vervangen door: De herziening (punt 23 van de Aanwijzingen inzake de wetgevingstechniek). -Afgezien van de eerste kanttekening, ware in artikel II, onder 1, achter «artikel 13» toe te voegen: van die wet. Voorts waren in dit artikel, onder 2, de woorden «het tweede lid van artikel 13» te vervangen door: artikel 13, tweede lid, van de Algemene Kinderbijslagwet. -In artikel II, onder 2, ware tussen «prijsindexcijfer» en «waarop» een komma te plaatsen. -Op bladzijde 1 van de memorie van toelichting ware het daargenoemde kamerstuk 17697 te wijzigen in: 17696. -Onderaan blz. 2 van de memorie van toelichting is vermeld dat ervan uitgegaan is « dat alle kinderen ouder zijn dan 6 jaar en jonger dan 12 jaar». Gelet op artikel 12, vijfde lid, van de Algemene Kinderbijslagwet, dient deze zinsnede te worden gewijzigd in: dat alle kinderen 6 jaar of ouder doch jonger dan 12 jaar zijn.

Tweede Kamer, zitting 1982-1983, 17940, A-C

(l

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.