Ontwerp van wet - Nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet (verlaging van de kinderbijslagbedragen per 1 juli 1983)

Inhoudsopgave

Tekst

Nr. 2

ONTWERP VAN WET

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het wenselijk is, in verband met de uit de sociaal-economische situatie voortvloeiende noodzaak tot beperking van de uitgaven in de collectieve sector, de kinderbijslagbedragen per 1 juli 1983 te verminderen; Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

In artikel 12 van de Algemene Kinderbijslagwet (Stb. 1980, 1) worden de volgende wijzigingen aangebracht:

A. Het derde lid wordt vervangen door: 3. De basiskinderbijslag bedraagt over een kalenderkwartaal bij een gezinsgrootte van: a. een kind f 295,27 per kind; b. twee kinderen

f 387,26 per kind; c. drie kinderen f 414,69 per kind; d. vier kinderen

f452,95 per kind;

S-SZW

Tweede Kamer, zitting 1982-1983, 17940, nrs. 1-3

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.