Inhoudsopgave

Tekst

Nr. 2

ONTWERP VAN WET

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de rijksbijdrage als bedoeld in artikel 23, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet en artikel 22 van de Algemene Kinderbijslagwet met ingang van 1 januari 1983 te beŽindigen en de rijksbijdrage aan het Ouderdomsfonds en het Algemeen Kinderbijslagfonds voor de jaren 1980, 1981 en 1982 vast te stellen; Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

In de Algemene Ouderdomswet (Stb. 1965, 429) worden de volgende wijzigingen aangebracht.

A. In artikel 23, eerste lid, vervalt: , alsmede door een bijdrage van het Rijk van 967 miljoen gulden per kalenderjaar.

B. Artikel 23a vervalt.

Tweede Kamer, zitting 1982-1983, 17712, nrs. 1-3

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.